Priimtas sprendimas koreguoti Sausio 13-osios g. 31 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SAUSIO 13-OSIOS G. 31 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. birželio  30  d.   Nr. A30-1796/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio             3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“  patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. 1-997 „Dėl sklypo Sausio 13-osios g. 31 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Sausio 13-osios g. 31 detaliojo plano (registro Nr. T00057946) sprendinius inicijavimo pagrindu: nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą ne daugiau 1,2, statinių aukštį ne daugiau 5 aukštų ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, pakoreguoti esamus servitutus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Sausio+13-osios+programa-mp

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut