Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Baltosios Vokės g. 37 ir jo gretimybių detaliojo plano sprendinius sklype Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:343)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO BALTOSIOS VOKĖS  G. 37 (KADASTRO NR. 0101/0082:159) IR JO GRETIMYBIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE BALTOSIOS VOKĖS G. 37

 

2020 m. vasario   3  d.   Nr. A30-497/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-502 „Dėl sklypo Baltosios Vokės g. 37 ir jo gretimybių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:159) ir jo gretimybių Panerių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00058678) koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu ir sklype Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:343) nustatyti pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Baltosios _Vokės skl. schema
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:159) ir jo gretimybių, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00058678) koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Baltosios Vokės g. 37.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 3,9936 ha sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) (kadastro Nr. 0101/0082:343) Baltosios Vokės g. 37, Panerių seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
 4. Planavimo iniciatorius fiziniai asmenys.
 5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-502 „Dėl sklypo Baltosios Vokės g. 37 ir jo gretimybių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:159) ir jo gretimybių, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00058678) koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:343) nustatyti pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:  Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                          Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistas Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)