Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0161:1612)

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO DANILIŠKIŲ KAIME (KADASTRO NR. 0101/0161:242) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0161:1612) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. rugsėjo  10 d.   Nr. A30-1782/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 30-1546 „Dėl sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano tvirtinimo“ sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0161:1612) inicijavimo pagrindu: padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, pakoreguoti užstatymo zoną ir statybos ribas.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

DANILIŠKĖS+PROGRAMA

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut