Priimtas sprendimas koreguoti sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO J. KAIRIŪKŠČIO GATVĖJE

DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m. liepos   7 d.   Nr. A30-1595/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo
Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano (registro
    Nr. T00059558), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-1368 ,,Dėl sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, patikslinant užstatymo zoną, reglamentų ribą, statinių aukštį, statinių aukščio altitudę, užstatymo intensyvumą, servitutų vietą, plotą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Kairiūkšč.+programa

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut