Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Juodajame kelyje 26 (kadastro Nr. 0101/0074:2734) detaliojo plano sprendinius sklype Juodajame kelyje 26 (kadastro Nr. 0101/0074:447)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0074:2734) JUODAJAME KELYJE 26 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE JUODAJAME KELYJE 26

 

2020 m. rugpjūčio 28 d.   Nr. A30-2125/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 30-1871 „Dėl sklypo Juodajame kelyje 26 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Juodajame kelyje 26 (kadastro Nr. 0101/0074:2734) detaliojo plano (registro Nr. T00069437) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Juodajame kelyje 26 (kadastro Nr. 0101/0074:447) nustatant pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Juodasis k.26 schema
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo (kadastro Nr. 0101/0074:2304) Juodasis kelias 26, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00059522) sklype Juodajame kelyje 26.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,4205 ha sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas– Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) (kadastro Nr. 0101/0074:447) Juodasis kelias 26, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
 4. Planavimo iniciatorius fiziniai asmenys.
 5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 30-1871 „Dėl sklypo Juodajame kelyje 26 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Juodajame kelyje 26 (kadastro Nr. 0101/0074:2734) detaliojo plano (registro Nr. T00069437) koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Juodajame kelyje 26 (kadastro Nr. 0101/0074:447) nustatant pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:  Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                          Mindaugas Pakalnis

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistas Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)