Priimtas sprendimas koreguoti sklypo (kad. Nr. 0101/0167:272) Padekaniškių kaime detaliojo plano sprendinius, ištaisant techninę klaidą ir išsprendiant koliziją

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:272) PADEKANIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TAISANT TECHNINĘ KLAIDĄ IR IŠSPRENDŽIANT KOLIZIJĄ TVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės   15  d.   Nr. A30-1311/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo
Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:272) Padekaniškių kaime detaliojo plano (registro Nr. T00054929), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 30-2515 ,,Dėl sklypo Padekaniškių kaime detaliojo plano patvirtinimo“, sprendinių koregavimą aiškinamojo rašto 2.1.3 skyriaus „Detaliojo plano sprendiniai“ skirsnio „Tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo pobūdis“ antros pastraipos įraše „sodybinio užstatymo statinių“: ištaisyti techninę (rašymo) klaidą išsprendžiant detaliojo plano koliziją, atsiradusią aiškinamojo rašto 2.1.3 skyriaus „Detaliojo plano sprendiniai“ skirsnyje „Tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo pobūdis“ ir pagrindinio brėžinio sutartinių žymėjimų lentelėje nurodžius skirtingus teritorijos naudojimo būdus (pagrindiniame brėžinyje teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji mažaaukščių statinių teritorija, aiškinamajame rašte – sodybinio užstatymo statinių teritorija), bei nustatyti, kad aiškinamojo rašto 2.1.3 skyriaus „Detaliojo plano sprendiniai“ skirsnio „Tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo pobūdis“ antroje pastraipoje po indekso (G1) įrašytas teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji mažaaukščių statinių teritorija.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut