Priimtas sprendimas koreguoti sklypo (kadastro Nr.0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano sprendinius sklypuose Algirdo g. 38, Mindaugo g. 23

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0056:15) MINDAUGO G. 23 DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 2 IR NR. 3 SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. sausio   29  d.   Nr. A30-342/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti sklypo (kadastro Nr.0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 30-783 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano ir jo sprendinių tvirtinimo“, sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinius sklypuose Algirdo g. 38 (kadastro Nr. 0101/0056:119) ir Mindaugo g. 23 (kadastro Nr. 0101/0056:120) papildant sklypą Nr. 3, Mindaugo g. 23 (kadastro Nr. 0101/0056:120), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdu (G2) ir patikslinant detaliuoju planu nustatytus sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 aukščio, tankio, intensyvumo rodiklius nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Planavimo+darbų+rograma

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut