Priimtas sprendimas koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:515) Kuzmiškių kaime detaliojo plano sprendinius sklype Salininkų g. 84

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0159:515) KUZMIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2020 m. lapkričio   23  d.   Nr.   A30-3074/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. 1-867 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:515) Kuzmiškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:515) Kuzmiškių kaime detaliojo plano (registro   Nr. T00060118) koregavimą sklype Salininkų g. 84 (kadastro Nr. 0101/0159:515): pakeisti detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo pobūdį iš sandėliavimo statinių statybų (indeksas P2) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų naudojimo būdą (indeksas P) ir patikslinti planuojamai veiklai reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:515) Kuzmiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: 0,9998 ha pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų naudojimo būdas sklypas Salininkų g. 84 (kadastro Nr. 0101/0159:515), Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: UAB „ZAP grupė“, įm. kodas 301691538, Salininkų g. 84, Vilnius, Lukas@energos.lt, tel. 8 612 11766, 8 616 28318.
 5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: UAB „ZAP grupė“prašymai (reg. Nr. A50-26392/20 ir Nr. A50-32973/20).
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. 1-867 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:515) Kuzmiškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:515) Kuzmiškių kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060118) sprendinių koregavimą sklype Salininkų g. 84 (kadastro Nr. 0101/0159:515): pakeisti detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo pobūdį iš sandėliavimo statinių statybų (indeksas P2) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų naudojimo būdą (indeksas P) ir patikslinti planuojamai veiklai reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

 

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                            Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754