Priimtas sprendimas koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1265) Smalinės kaime detaliojo plano pakoreguotus sprendinius sklypuose Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7 dalyje, Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies sprendinius sklypų Nr. 703, Nr. 672, Nr. 673 dalyse ir gretimoje apie 1,7 ha teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:1265) SMALINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 3, NR. 5, NR. 6 IR SKLYPO NR. 7 DALIES PAKOREGUOTUS SPRENDINIUS IR PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 703, NR. 672 IR NR. 673 DALIŲ SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. lapkričio   28  d.   Nr. A30-2467/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.1.2, 318.4.5.2, 318.4.5.3 ir 319.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 1-415 „Dėl sklypo Smalinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1265) Smalinės kaime detaliojo plano (registro Nr. T00055834) sklypų Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6 ir sklypo Nr. 7 dalies sprendinius, pakoreguotus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A30-512 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1265) Smalinės kaime detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1265) Smalinės kaime detaliojo plano koregavimu, ir Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sklypų Nr. 703, Nr. 672, Nr. 673 dalių ir gretimos teritorijos sprendinius apie 1,7 (vieno ir septynių dešimtųjų) ha teritorijoje (planuojamos teritorijos schema pridedama schema): pakeisti sklypo ribas, nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).Programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut