Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Kulokiškių kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinius sklypuose Dirkliškių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0165:1254), Dirkliškių g. 34 (kadastro Nr. 0101/0165:1250) ir Dirkliškių g. 36 (kadastro Nr. 0101/0165:1249)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0165:711) KULOKIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄSKLYPUOSE DIRKLIŠKIŲ G. 26, 34 IR 36

 

2020 m. balandžio   7  d.   Nr.   A30-758/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 30-1770 „Dėl sklypo Kulokiškių kaime, Vilniuje, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:711) Kulokiškių kaime, Panerių seniūnijoje, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00060013) sklypo Nr. 10 ir sklypo Nr. 19 dalies, pertvarkytų sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:1053, Nr. 0101/0165:1052, Nr. 0101/0165:1047, Nr. 0101/0165:1045 ir Nr. 0101/0165:1046) Ožiakalnio gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 30-302 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:1053, Nr. 0101/0165:1052, Nr. 0101/0165:1047,  Nr. 0101/0165:1045 ir Nr. 0101/0165:1046) Ožiakalnio gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą: nustatyti (patikslinti) sklypuose Dirkliškių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0165:1254), Dirkliškių g. 34 (kadastro Nr. 0101/0165:1250) ir Dirkliškių g. 36 (kadastro Nr. 0101/0165:1249) pagal galiojančius teisės aktus reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut
PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. _________________d.

įsakymu Nr. ___________

 

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:711) Kulokiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Dirkliškių g. 26, 34 ir 36.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,1383 ha sklypas Dirkliškių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0165:1254), 0,1181 ha sklypas Dirkliškių g. 34 (kadastro Nr. 0101/0165:1250) ir 0,0984 ha sklypas Dirkliškių g. 36 (kadastro Nr. 0101/0165:1249), Panerių seniūnijoje, Vilniuje (sklypų naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: sklypų savininkai (fiziniai asmenys), tel. 8 616 31003.
 5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus prašymai.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 30-1770 „Dėl sklypo Kulokiškių kaime, Vilniuje, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:711) Kulokiškių kaime, Panerių seniūnijoje, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00060013) sklypo Nr. 10 ir sklypo Nr. 19 dalies, pertvarkytų sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:1053, Nr. 0101/0165:1052, Nr. 0101/0165:1047, Nr. 0101/0165:1045 ir Nr. 0101/0165:1046) Ožiakalnio gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 30-302 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:1053, Nr. 0101/0165:1052, Nr. 0101/0165:1047, Nr. 0101/0165:1045 ir Nr. 0101/0165:1046) Ožiakalnio gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą: nustatyti (patikslinti) sklypuose Dirkliškių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0165:1254), Dirkliškių g. 34 (kadastro Nr. 0101/0165:1250) ir Dirkliškių g. 36 (kadastro Nr. 0101/0165:1249) pagal galiojančius teisės aktus reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Planavimo procesą vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754