Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Mildos g. 4, 6 ir 8 detaliojo plano sprendinius sklype Mildos g. 4

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO MILDOS G. 4, 6 IR 8 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE MILDOS G. 4 (KADASTRO NR. 0101/0045:261) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. balandžio   12  d.   Nr. A30-1202/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Mildos g. 4, 6 ir 8 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 1-1026 „Dėl sklypo Mildos g. 4, 6 ir 8 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Mildos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0045:261) inicijavimo pagrindu: pakeičiant detaliuoju planu nustatytą komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą, numatant mišrios centro teritorijos naudojimo tipą, prioritetinį rekreacinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą bei kitą galimą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, pakoreguoti detaliuoju planu žemės sklypui nustatytus teritorijų naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

MILDOS G.+PROGRAMA-1

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut