Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Mileišiškių g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklypuose Mileišiškių Sodų 12-ojoje g. 6 ir Mileišiškių Sodų 12-ojoje g. 10

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO MILEIŠIŠKIŲ G. 3 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 2 MILEIŠIŠKIŲ SODŲ 12-OJOJE G. 6 IR SKLYPE NR. 3 MILEIŠIŠKIŲ SODŲ 12-OJOJE G. 10 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. kovo     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti žemės sklypo Mileišiškių g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1968V „Dėl sklypo Mileišiškių g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 2 Mileišiškių Sodų 12-ojoje g. 6 ir sklype Nr. 3 Mileišiškių Sodų 12-ojoje g. 10 inicijavimo pagrindu: padalyti sklypus, pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą, statybos zoną ir kitus žemės naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

 

MILEIŠIŠKIŲ+PROGRAMA

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut