Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Mileišiškių g. 4 detaliojo plano sprendinius sklype Mileišiškių Sodų 6-ojoje g. 9 ir gretimoje teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO MILEIŠIŠKIŲ G. 4 DETALIOJO PLANO SKLYPO MILEIŠIŠKIŲ SODŲ 6-OJOJE G. 9 IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. spalio   31 d.   Nr. A30-2203/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Mileišiškių g. 4 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 30-1177 „Dėl sklypo Mileišiškių g. 4 detaliojo plano tvirtinimo“, apie 0,13 ha sklypo Mileišiškių Sodų 6-ojoje g. 9 ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu: pakoreguoti minėtame detaliajame plane nustatytas Mileišiškių Sodų 6-osios gatvės raudonąsias linijas, prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, pakeisti sklypo naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakoreguoti užstatymo tankį, intensyvumą, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

MILEIŠIŠKIŲ+PROGRAMA

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut