Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Nemenčinės pl. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F ir 15G detaliojo plano sprendinius sklype Nemenčinės pl. 15A (kadastro Nr. 0101/0013:406)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO NEMENČINĖS PL. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F IR 15G DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NEMENČINĖS PL. 15A INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. sausio  3 d.   Nr. A30-225/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Nemenčinės pl. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F ir 15G detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1189 „Dėl sklypo Nemenčinės pl. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F ir 15G detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nemenčinės pl. 15A (kadastro Nr. 0101/0013:406) inicijavimo pagrindu: nekeičiant sklypo paskirties, naudojimo būdo ir intensyvumo pakoreguoti užstatymo tankį, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

NEMENČINĖS+15+PROGRAMA-1

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut