Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Polocko g. 53 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Polocko g. 53A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO POLOCKO G. 53 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SKLYPE POLOCKO G. 53A

 

2020 m. spalio    26 d.   Nr. A30-2694/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 37V „Dėl sklypo Polocko g. 53 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Polocko g. 53 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055563) sprendinių koregavimą sklype Polocko g. 53A (kadastro                                     Nr. 0101/0042:163), pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą iš mažaaukštės gyvenamosios ir komercinės teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir patikslinant reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). miesto+plano+ištrauka
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Polocko g. 53 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Polocko g. 53A.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: 0,1042 ha kitos paskirties (esamas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) sklypas Polocko g. 35A (kadastro Nr. 0101/0042:163), Senamiesčio seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: 4 fiziniai asmenys, tel. 8 675 32654, 8 682 45667.
 5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: 2020-07-17 prašymas, reg. Nr. A50-21851/20).
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 37V „Dėl sklypo Polocko g. 53 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Polocko g. 53 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055563) sprendinių koregavimą sklype Polocko g. 53A (kadastro Nr. 0101/0042:163), pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą iš mažaaukštės gyvenamosios ir komercinės teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir patikslinant reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

 

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                            Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754