Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Pylimėlių g. 21A detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO PYLIMĖLIŲ G. 21A DETALIOJO PLANO SKLYPO PYLIMĖLIŲ G. 21A IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. sausio   11  d.   Nr. A30-70/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Pylimėlių g. 21A detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1301V „Dėl sklypo Pylimėlių g. 21A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, apie 0,13 ha sklypo Pylimėlių g. 21A (kadastro Nr. 0101/0025:1151) ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypo ribas ir plotą prijungiant iki gatvės raudonųjų linijų įsiterpusį valstybinės žemės plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

PROGRAMA+PYLIMĖLIŲ+21

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut