Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Skersinės g. 15 detaliojo plano (registro Nr. T00058768) sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO SKERSINĖS G. 15 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 SKERSINĖS G. 15 (KADASTRO NR. 0101/0004:28) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m. gruodžio  11  d.   Nr. A30-2601/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo Skersinės g. 15 detaliojo plano (registro Nr. T00058768), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 30-535 ,,Dėl sklypo Skersinės g. 15 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 Skersinės g. 15 (kadastro Nr. 0101/0004:28) sprendinių koregavimą: padalyti sklypą į šešis sklypus, patikslinti sklypų užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

programa+Skersinės+15-1

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut