Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano sprendinius sklype Sidaronių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0167:3135)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SMALINĖS KAIME (KADASTRO NR. 0101/0167:350) DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 8 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. rugpjūčio  14   d.   Nr. 30-1877/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“  patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 papunkčiais:

  1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 1-2284 „Dėl sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano (registro Nr. T00078331) sklypo Nr. 8 (Sidaronių g. 37, kadastro Nr. 0101/0167:3135) sprendinius inicijavimo pagrindu: nustatyti statinių aukštį iki karnizo – altitudė 168,20.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių Adomas Bužinskas