Priimtas sprendimas koreguoti sklypo T. Ševčenkos g. 25 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO T. ŠEVČENKOS G. 25 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. rugsėjo  30 d.   Nr. A30-1924/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti sklypo T. Ševčenkos g. 25 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1122 „Dėl sklypo
    T. Ševčenkos g. 25 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype T. Ševčenkos g. 25 (kadastro
    Nr. 0101/0055:21): nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo patikslinti detaliuoju planu nustatytus naudojimo režimo reikalavimus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir pakeisti užstatymo zoną ir ribas.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Planavimo+darbų+programa

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut