Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Ukmergės g. 317B detaliojo sprendinius sklype Ukmergės g. 317B (kadastro Nr. 0101/0008:66)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO UKMERGĖS G. 317B DETALIOJO PLAN SKLYPO NR. 1 UKMERGĖS G. 317B (KADASTRO NR. 0101/0008:66) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2020 m. spalio   5  d.   Nr.   A30-2822/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Ukmergės g. 317B detaliojo plano (registro Nr. T00054342), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-547 ,,Dėl sklypo Ukmergės g. 317B detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 Ukmergės g. 317B (kadastro Nr. 0101/0008:66) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo ribas ir plotą prijungiant įsiterpusius tarp gatvės raudonųjų linijų valstybinės žemės plotus ir pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Ukmergės+g.+317b+schema

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO DETAiOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Ukmergės g. 317B (kadastro Nr. 0101/0008:66).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,2000 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: juridinių asmenų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti sklypo Ukmergės g. 317B detaliojo plano (registro Nr. T00054342), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-547 ,,Dėl sklypo Ukmergės g. 317B detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 Ukmergės g. 317B (kadastro Nr. 0101/0008:66) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo ribas ir plotą prijungiant įsiterpusius tarp gatvės raudonųjų linijų valstybinės žemės plotus ir pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519