Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Ustronės kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose A. B. Klongevičiaus g. 21 ir 23

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO USTRONĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE A. B. KLONGEVIČIAUS G. 23 (KADASTRO NR. 0101/0115:640) IR A. B. KLONGEVIČIAUS G. 21 (KADASTRO NR. 0101/0115:639) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2021 m. balandžio  9 d.   Nr. A30-1183/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 30-2298 „Dėl sklypo Ustronės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055506) sprendinius sklypuose A. B. Klongevičiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0115:640) ir A. B. Klongevičiaus g. 21 (kadastro Nr. 0101/0115:639) inicijavimo sutarties pagrindu: sujungti sklypus į vieną sklypą, nustatyti naujai formuojamam žemės sklypui užstatymo zoną, statybos ribą, sodybinį užstatymo tipą, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: A. B. Klongevičiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0115:640) ir A. B. Klongevičiaus g. 21 (kadastro Nr. 0101/0115:639).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: Sklypas A. B. Klongevičiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0115:640) yra 0.0621 ha ploto, sklypas A. B. Klongevičiaus g. 21 (kadastro Nr. 0101/0115:639) yra 0.0623 ha ploto.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: Fizinių asmenų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 30-2298 „Dėl sklypo Ustronės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055506) sprendinius sklypuose A. B. Klongevičiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0115:640) ir A. B. Klongevičiaus g. 21 (kadastro Nr. 0101/0115:639) inicijavimo sutarties pagrindu: sujungti sklypus į vieną sklypą, nustatyti naujai formuojamam žemės sklypui užstatymo zoną, statybos ribą, sodybinį užstatymo tipą, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. 7. Papildomi reglamentai: Nėra.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: Nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: Neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: Nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta:

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                                    Mindaugas Pakalnis

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyresn. specialistė Viltė Albina Girard