Priimtas sprendimas koreguoti sklypo V. Mačernio gatvėje detaliojo plano sprendinius sklype Mačernio g. 7

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO V. MAČERNIO GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 1 V. MAČERNIO G. 7 (KADASTRO NR. 0101/0008:1452) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2021 m. kovo   1  d.   Nr. A30-1111/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti sklypo V. Mačernio gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00058494), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 30-1744 ,,Dėl sklypo V. Mačernio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 30-3219/19 ,,Dėl Administracijos direktoriaus 2018-08-03 įsakymo Nr. 30-2587/18(2.1.1E-TD2) ,,Dėl žemės sklypo V. Mačernio g. 3 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pakeitimo ir žemės sklypo V. Mačernio g. 3 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius žemės sklype Nr. 1 V. Mačernio g. 7 (kadastro Nr. 0101/0008:1452) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypo ribas, prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki gatvės raudonųjų linijų, pakoreguoti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.                                                                                                                                             Mačernio schema
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas V. Mačernio g. 7 (kadastro Nr. 0101/0008:1452), Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,03 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: žemės sklypo savininkų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti sklypo V. Mačernio gatvėje detaliojo plano (registro
  Nr. T00058494), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 30-1744 ,,Dėl sklypo V. Mačernio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 30-3219/19 ,,Dėl Administracijos direktoriaus 2018-08-03 įsakymo Nr. 30-2587/18(2.1.1E-TD2) ,,Dėl žemės sklypo V. Mačernio g. 3 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pakeitimo ir žemės sklypo V. Mačernio g. 3 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius žemės sklype Nr. 1 V. Mačernio g. 7 (kadastro Nr. 0101/0008:1452) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypo ribas, prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki gatvės raudonųjų linijų, pakoreguoti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                                        Mindaugas Pakalnis

 

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519