Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Vilniaus g. 10 (kadastro Nr. 7937/0001:370), Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00060393) sprendinius sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 7937/0001:587) Vilniaus g. 10F

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO VILNIAUS G. 10, GRIGIŠKIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE VILNIAUS G. 10F

 

2020 m. birželio   25  d.   Nr.   A30-1767/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 1-1360 „Dėl sklypo Vilniaus g. 10, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto sklypo Vilniaus g. 10 (kadastro Nr. 7937/0001:370), Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00060393) sprendinių koregavimą sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 7937/0001:587) Vilniaus g. 10F, – nustatyti (patikslinti) pagal galiojančius teisės aktus planuojamai veiklai sklype reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo).

 1. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Vilniaus g. 10, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilniaus g. 10F.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 1,9556 ha sklypas (kadastro Nr. 7937/0001:587) Vilniaus g. 10F (pagal detaliojo plano brėžinį sklypas Nr. 4), Grigiškių seniūnijoje, Vilniuje (sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos).
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: UAB „Alanta“, įm. kodas 120360327, tel. 8 618 11933.
 5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 1-1360 „Dėl sklypo Vilniaus g. 10, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto sklypo Vilniaus g. 10 (kadastro Nr. 7937/0001:370), Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00060393) sprendinių koregavimą sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 7937/0001:587) Vilniaus g. 10F, – nustatyti (patikslinti) pagal galiojančius teisės aktus planuojamai veiklai sklype reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Planavimo procesą vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėjas   

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754