Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Žarijų g. 2A, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00057423) sprendiniius sklype Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO ŽARIJŲ G. 2A DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE ŽARIJŲ G. 2A (KADASTRO NR. 0101/0076:458) IR ŽARIJŲ G. 2D (KADASTRO NR. 0101/0076:505)

 

2020 m. rugpjūčio   7  d.   Nr. 30-1778/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

 1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1124 „Dėl sklypo Žarijų g. 2A detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Žarijų g. 2A, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00057423) sprendinių koregavimą sklype Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458), pertvarkytame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. A30-3192 „Dėl sklypo Žarijų g. 2A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu sklypo Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:553) formavimo ir pertvarkymo projektu, ir sklype Žarijų g. 2D ( kadastro Nr. 0101/0076:505), padalijant sklypą Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458) į atskirus sklypus ir nustatant (patikslinant) sklypų teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                   miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių Adomas Bužinskas
PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m.  rugpjūčio 7 d.

įsakymu Nr. 30-1778/20

 

 

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Žarijų g. 2A detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458) ir Žarijų g. 2D (kadastro Nr. 0101/0076:505).
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 6,2646 ha sklypas Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458) ir 04483 ha sklypas Žarijų g. 2D (kadastro Nr. 0101/0076:505), Panerių seniūnijoje, Vilniuje (sklypų paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos).
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: sklypų naudotojai (3 juridiniai ir 1 fizinis asmuo), tel. 8 686 23288.
 5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1124 „Dėl sklypo Žarijų g. 2A detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Žarijų g. 2A, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00057423) sprendinių koregavimą sklype Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458), pertvarkytame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. A30-3192 „Dėl sklypo Žarijų g. 2A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu sklypo Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:553) formavimo ir pertvarkymo projektu, ir sklype Žarijų g. 2D ( kadastro Nr. 0101/0076:505), padalijant sklypą Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458) į atskirus sklypus ir nustatant (patikslinant) sklypų teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Planavimo procesą vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

 

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754