Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Žarijų g. 2A, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00057423) sprendiniius sklype Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO ŽARIJŲ G. 2A DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE ŽARIJŲ G. 2A (KADASTRO NR. 0101/0076:458) IR ŽARIJŲ G. 2D (KADASTRO NR. 0101/0076:505)

 

2020 m. rugpjūčio   7  d.   Nr. 30-1778/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

 1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1124 „Dėl sklypo Žarijų g. 2A detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Žarijų g. 2A, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00057423) sprendinių koregavimą sklype Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458), pertvarkytame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. A30-3192 „Dėl sklypo Žarijų g. 2A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu sklypo Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:553) formavimo ir pertvarkymo projektu, ir sklype Žarijų g. 2D ( kadastro Nr. 0101/0076:505), padalijant sklypą Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458) į atskirus sklypus ir nustatant (patikslinant) sklypų teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                   miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių Adomas Bužinskas
PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m.  rugpjūčio 7 d.

įsakymu Nr. 30-1778/20

 

 

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Žarijų g. 2A detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458) ir Žarijų g. 2D (kadastro Nr. 0101/0076:505).
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 6,2646 ha sklypas Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458) ir 04483 ha sklypas Žarijų g. 2D (kadastro Nr. 0101/0076:505), Panerių seniūnijoje, Vilniuje (sklypų paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos).
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: sklypų naudotojai (3 juridiniai ir 1 fizinis asmuo), tel. 8 686 23288.
 5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1124 „Dėl sklypo Žarijų g. 2A detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Žarijų g. 2A, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00057423) sprendinių koregavimą sklype Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458), pertvarkytame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. A30-3192 „Dėl sklypo Žarijų g. 2A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu sklypo Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:553) formavimo ir pertvarkymo projektu, ir sklype Žarijų g. 2D ( kadastro Nr. 0101/0076:505), padalijant sklypą Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458) į atskirus sklypus ir nustatant (patikslinant) sklypų teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Planavimo procesą vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

 

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754