Priimtas sprendimas koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Kryžiokų g. 176 (kadastro Nr. 0101/0133:5029)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0133:5021 IR KADASTRO NR. 0101/0133:5022) KRYŽIOKŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE NR. 9 KRYŽIOKŲ G. 176 (KADASTRO NR. 0101/0133:5029)

 

2020 m. balandžio  23  d.   Nr. A30-960/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-409 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 9 Kryžiokų g. 176 (kadastro Nr. 0101/0133:5029): pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, padalyti sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir kadastro Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 9 Kryžiokų g. 176 (kadastro Nr. 0101/0133:5029).
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: Kryžiokų g. 176 (kadastro Nr. 0101/0133:5029), sklypo plotas – 1.6279 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: sklypo savininkai (fiziniai asmenys).
 5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, padalyti sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Planavimo procesą vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr.spec.  

Valdonė Gavorskienė, tel. 211 2519