Priimtas sprendimas koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano sprendinius sklype I. Labutytės g. 39

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:437 ir 0101/0167:1233) PRIE ZUJŪNŲ G. 8 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 27

(I. LABUTYTĖS G. 39, KADASTRO NR. 0101/0167:3141) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. lapkričio   22 d.   Nr. A30-2411/19

 

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.2, 318.4.5.3 ir 319.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-288 ,,Dėl sklypų (kadastro
    Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano (registro Nr. T00077879) sklypo Nr. 27 (I. Labutytės g. 39, kadastro Nr. 0101/0167:3141) sprendinius: pakeisti sklypo užstatymo tankį, statybos zoną ir jos ribas, nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro
    Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Labutytės39_programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut