Priimtas sprendimas koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:484 ir Nr. 0101/0167:43) buvusiame Plytinės kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Dituvos g. 7 ir 9

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:484 IR 0101/0167:43) BUVUSIAME PLYTINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ F-3 (DITUVOS G. 9, KADASTRO NR. 0101/0167:2437) IR NR. F-4 (DITUVOS G. 7, KADASTRO NR. 0101/0167:2438) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2020 m. lapkričio   12  d.   Nr. A30-2909/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo
Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:484 ir Nr. 0101/0167:43) buvusiame Plytinės kaime detaliojo plano (registro Nr. T00054789), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. F-3 (Dituvos g. 9, kadastro Nr. 0101/0167:2437) ir
  Nr. F-4 (Dituvos g. 7, kadastro Nr. 0101/0167:2438) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatyto naudojimo būdo sujungti sklypus ir sujungtame sklype nustatyti sodybinį užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detalioj planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Dituvos g. 9 (kadastro Nr. 0101/0167:2437) ir Dituvos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0167:2438).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,2412 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: Fizinių asmenų (sklypų savininkų) prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:484 ir Nr. 0101/0167:43) buvusiame Plytinės kaime detaliojo plano (registro Nr. T00054789), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. F-3 (Dituvos g. 9, kadastro Nr. 0101/0167:2437) ir Nr. F-4 (Dituvos g. 7, kadastro Nr. 0101/0167:2438) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatyto naudojimo būdo sujungti sklypus ir sujungtame sklype nustatyti sodybinį užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: kol galioja teritorijos planavimo sąlygos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistas Steponas Gilys, +370 5211 2518