Priimtas sprendimas koreguoti sklypų Malonioji g. 3 ir 3a detaliojo plano sprendinius sklype Maloniojoje g. 5

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ MALONIOJOJE G. 3 IR 3A DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE MALONIOJOJE G. 5 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. gruodžio   13  d.   Nr. A30-2639/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu
    Nr. 1294V „Dėl sklypų Malonioji g. 3 ir 3a detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055055) patvirtintų sklypų detaliojo plano sprendinius sklype Maloniojoje g. 5 (kadastro Nr. 0101/0039:801) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, sklypo užstatymo tankį, intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų užstatymo reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

MALONIOSIOS G+5 programa

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut