Priimtas sprendimas koreguoti sklypų Svajonių g. 32, 34, 36 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Svajonių g, 32

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ SVAJONIŲ G. 32, 34, 36 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE SVAJONIŲ G. 32 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. gegužės   20  d.   Nr. A30-1707/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti sklypų Svajonių g. 32, 34, 36 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 41V „Dėl sklypų Svajonių g. 32, 34, 36 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Svajonių g. 32 inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypo naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdžio į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir nustatyti statybos reglamentus (užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus).
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

PROGRAMA+SVAJONIŲ+32

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut