Priimtas sprendimas koreguoti sklypų Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano sprendinius sklype Pylimo g. 7

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ TEATRO G. 8, PYLIMO G. 7A IR JŲ GRETIMYBIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SKLYPE PYLIMO G. 7

 

2020 m. lapkričio  24 d.   Nr. A30-3084/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 2091V „Dėl sklypų Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. spendimu Nr. 411 „Dėl teritorijų detaliųjų planų tvirtinimo“ patvirtinto sklypų Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano (registro       Nr. T00054524) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytą sklypo Pylimo g. 7 (kadastro Nr. 0101/0041:116) naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir patikslinti kitą pagal teisės aktus reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

programa

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut