Priimtas sprendimas koreguoti sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sprendinius sklypuose P. Lukšio g. 32 ir (kadastro Nr. 0101/0023:149)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ VERKIŲ G. 7 IR J. GALVYDŽIO G. 7 / ŽYGIO G. 97 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE P. LUKŠIO G. 32 (KADASTRO NR. 0101/0023:305) IR SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0023:149) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. sausio    12 d.   Nr. A30-89/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.3 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 30-2377/19 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 47 sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu tvirtinimo“ patvirtinu teritorijų planavimo dokumentu (registro   Nr. T00083887), sprendinius sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0023:149) inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypų ribas, prijungiant įsiterpusį žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0023:149) prie sklypo P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305), nustatyti po sujungimo formuojamam žemės sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Lukšio+32+programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut