Priimtas sprendimas koreguoti sodininkų bendrijos „Šeškinė“ teritorijos Geležinio Vilko gatvėje detaliojo plano sprendinius sklype Šeškinės Sodų g. 53

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SODININKŲ BENDRIJOS „ŠEŠKINĖ“ TERITORIJOS GELEŽINIO VILKO GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE ŠEŠKINĖS SODŲ G. 53 (KADASTRO NR. 0101/0021:532) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. liepos  14 d.   Nr. A30-1922/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo  Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 825 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimui ir sodininkų bendrijos „Šeškinė“ teritorijos Geležinio Vilko gatvėje detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto sodininkų bendrijos „Šeškinė“ teritorijos Geležinio Vilko gatvėje detaliojo plano, koreguoto  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 30-1085 „Dėl sklypo Šeškinės Sodų g. 53 (kadastro Nr. 0101/0021:166) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius sklype Šeškinės Sodų g. 53 (kadastro Nr. 0101/0021:532) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nustatyti sklypo užstatymo tankį, intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų užstatymo reglamentų.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

ŠEŠKINĖS+SODŲ+53+PROGRAMA

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut