Priimtas sprendimas koreguoti T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Dangeručio g. 82

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI T-08 KVARTALO BUVUSIAME DIDŽIŲJŲ GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 23 DANGERUČIO G. 82

(KADASTRO NR. 0101/0101:2220) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2019 m. sausio 8  d.   Nr.  A30-24/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 23 Dangeručio g. 82 (kadastro Nr. 0101/0101:2220) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti sklypą, pakeisti žemės naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

programa+Dangeručio