Priimtas sprendimas koreguoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Pukuverio g. 1, 13 ir (kad. Nr. 0101/0101:183)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI T-08 KVARTALO BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 12 PUKUVERO G. 1(KADASTRO NR. 0101/0101:298), SKLYPO NR. 13 (KADASTRO NR. 0101/0101:183) IR SKLYPO NR. 14 PUKUVERO G. 32 (KADASTRO NR. 0101/0101:512) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARIES PAGRINDU

 

2020 m. spalio  15  d.   Nr. A30-2599/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 12 Pukuvero g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:298), sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:183) ir sklypo Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0101:512) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: sklypus sujungti, padalyti, pakeisti dalyje žemės sklypų naudojimo būdus iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijos ir bendrojo naudojimo teritorijos bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą schemą). schema+Pukuvero
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).
 3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. A30-1783/19 ,,Dėl leidimo inicijuoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 12 Pukuvero g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:298) ir sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:183) sprendinių koregavimą“.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO  DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Pukuvero g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:298), Didžiųjų Gulbinų k. (kadastro Nr. 0101/0101:183) ir Pukuvero g. 32 (kadastro Nr. 0101/0101:512).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,9684 ha, 0,2249 ha ir 1,1186 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: UAB ,,Rimgauda“ir UAB ,,Gulbinų infrastruktūra“prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 12 Pukuvero g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:298), sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:183) ir sklypo Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0101:512) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: sklypus sujungti, padalyti, pakeisti dalyje žemės sklypų naudojimo būdus iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijos ir bendrojo naudojimo teritorijos bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519