Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinius sklype Smilgų g. 24

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE SMILGŲ G. 24 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. vasario  7 d.   Nr. A30-272/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Smilgų g. 24 inicijavimo pagrindu: nekeičiant sklypo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti užstatymo intensyvumą, pakoreguoti užstatymo tankį, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

SMILGOS+24+PROGRAMA

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut