Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinius sklype Smilgų g. 4C

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE SMILGŲ G. 4C INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. vasario  10   d.   Nr.   A30-527/2

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Smilgų g. 4C inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš rekreacinių teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti sodybinį užstatymo tipą, intensyvumą, tankį, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

SMILGŲ4+PROGRAMA