Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano sprendinius sklype Dubliškių g. 5

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI TERITORIJOS GARIŪNŲ GATVĖS PRADŽIOJE

DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE DUBLIŠKIŲ G. 5 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. sausio   6  d.   Nr. A30-3/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u rengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 ,,Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (registro Nr. T00055635) koregavimą sklype Dubliškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0067:196), kurio koregavimas (registro Nr. T00080880) buvo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A30-2538 „Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0067:196) sprendinių koregavimo tvirtinimo“: papildyti sklypo komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų naudojimo būdu ir patikslinti kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą (užstatymo intensyvumą, tankumą, statinio aukštų skaičių ir kt.) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). miesto+plano+ištrauka+-+priedas+prie+įsakymo
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

programa

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut