Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinius sklype Laurų 32D

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS LAURŲ G. 28 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LAURŲ G. 32D (KADASTRO NR. 0101/0003:2258) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. kovo     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 01A-41-172 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Laurų g. 32D (kadastro Nr. 0101/0003:2258) inicijavimo pagrindu: nustatyti žemės sklypui vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą, pakoreguoti statybos zoną ir statybos reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

LAURŲ+32D+PROGRAMA

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut