Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinius sklype Laurų g. 28K (kadastro Nr. 0101/0003:2262)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS LAURŲ G. 28 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LAURŲ G. 28K (KADASTRO NR. 0101/0003:2262) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. gegužės  13  d.   Nr. A30-1273/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 01A-41-172 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Laurų g. 28K (kadastro Nr. 0101/0003:2262) inicijavimo pagrindu: nustatyti žemės sklypui vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą, pakoreguoti statybos zoną ir statybos reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

LAURAI+PROGRAMA-mp

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut