Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie A. Gustaičio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano sprendinius sklypuose Vikingų g. 5 Oreivių g. 12 ir 32, Gustaičio g. 9

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE A. GUSTAIČIO GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE VIKINGŲ G. 5, OREIVIŲ G. 12, 32 IR A. GUSTAIČIO G. 9

 

2021 m. kovo     d.   Nr. A30-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-1753 „Dėl teritorijos prie A. Gustaičio gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie A. Gustaičio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00071259), kurio koregavimas (registro Nr. T00080041) patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A30-938 „Dėl teritorijos prie A. Gustaičio gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti nustatytų žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0080:271, Nr. 0101/0080:277, Nr. 0101/0080:1003, Nr. 0101/0080:1005, Nr. 0101//0080:1452) ribas ir plotą; pakeisti nustatytų žemės sklypų naudojimo būdą ir po pertvarkymo formuojamiems žemės sklypams nustatyti  komercinės paskirties objektų teritorijų ir (ar) susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų ir (ar) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus; nustatyti po pertvarkymo formuojamiems žemės sklypams privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, servitutų poreikį; nustatyti (patikslinti) sklypuose reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Vikingu schema
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas apie patvirtinto teritorijos prie A. Gustaičio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano sklypuose Vikingų g. 5, Oreivių g. 12, Oreivių g. 32, A. Gustaičio g. 9 ir kadastro Nr. 0101/0080:1452.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 7,5531; 0,1547; 0,9510; 0,1204 ir 0,0868 ha sklypuose (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai –Komercinės paskirties objektų,) Vikingų g. 5, Oreivių g. 12, Oreivių g. 32, A. Gustaičio g. 9 ir kadastro Nr. 0101/0080:1452 Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
 4. Planavimo iniciatorius juridinis asmuo.
 5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-1753 „Dėl teritorijos prie A. Gustaičio gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie A. Gustaičio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00071259), kurio koregavimas (registro Nr. T00080041) patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A30-938 „Dėl teritorijos prie A. Gustaičio gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti nustatytų žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0080:271, Nr. 0101/0080:277, Nr. 0101/0080:1003, Nr. 0101/0080:1005, Nr. 0101//0080:1452) ribas ir plotą; pakeisti nustatytų žemės sklypų naudojimo būdą ir po pertvarkymo formuojamiems žemės sklypams nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų ir (ar) susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų ir (ar) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus; nustatyti po pertvarkymo formuojamiems žemės sklypams privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, servitutų poreikį; nustatyti (patikslinti) sklypuose reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.
 9. Papildomi reglamentai: nenustatomi.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:  Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                     Mindaugas Pakalnis

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

l.e.p. vedėjas Benius Bučelis