Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Eišiškių pl. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Eišiškių pl. 13

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE EIŠIŠKIŲ PL. 13 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE EIŠIŠKIŲ PL. 13

 

2020 m. gegužės  11 d.   Nr. A30-1239/20

 

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 480V „Dėl teritorijos prie Eišiškių pl. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Eišiškių pl. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055129) sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0070:53) Eišiškių pl. 13: pakeisti sklypo naudojimo būdą iš gyvenamųjų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų ir nustatyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

      programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut