Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Ozo g. 39, 39A ir 41 detaliojo plano sprendinius sklype Ozo g. 41

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE OZO G. 39, 39A IR 41 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 (OZO G. 41) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. balandžio   15  d.   Nr. A30-829/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) koreguoti teritorijos prie Ozo g. 39, 39A ir 41 detaliojo plano (registro Nr. T00069435), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-1327 „Dėl teritorijos prie Ozo g. 39, 39A ir 41 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 3 (Ozo g. 41, kadastro Nr. 0101/0029:94) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti pastatų aukštį iki 25 metrų, nekeičiant kitų privalomųjų detaliojo plano reikalavimų.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Ozo+g.+41+programa(2)-mp+1

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut