Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Pylimėlių g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius pertvarkytuose sklypuose Pylimėlių g. 5C ir 5E

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE PYLIMĖLIŲ G. NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2, PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPO PYLIMĖLIŲ G. 5C FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIUS SKLYPUOSE PYLIMĖLIŲ G. 5C IR PYLIMĖLIŲ G. 5E INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. lapkričio   13  d.   Nr. A30-2938/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Pylimėlių g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 2022V „Dėl teritorijos prie Pylimėlių g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2, pertvarkyto žemės sklypo Pylimėlių g. 5C formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 30-1573 „Dėl sklypo Pylimėlių g. 5C formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Pylimėlių g. 5C (kadastro Nr. 0101/0025:1302) ir Pylimėlių g. 5E (kadastro Nr. 0101/0025:1352) inicijavimo pagrindu: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, pakoreguoti užstatymo zoną ir statybos ribą.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

 

PYLIMĖLIŲ PROGRAMA

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut