Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Rokantiškių gatvės detaliojo plano sprendinius sklype Rokantiškių g. 4E

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE ROKANTIŠKIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE ROKANTIŠKIŲ G. 4E INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. spalio  20 d.   Nr.    A30-2623/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Rokantiškių gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1610 „Dėl teritorijos prie Rokantiškių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Rokantiškių g. 4E inicijavimo pagrindu: padalyti sklypą į tris sklypus, nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

ROKANTIŠKĖS+PROGRAMA

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut