Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) ir sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 20 detaliųjų planų sprendinius sklypuose kadastro Nr. 0101/0012:8 ir Nr. 0101/0012:345

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) DETALIOJO PLANO IR SKLYPŲ SVAJONIŲ GATVĖJE IR SMILGŲ G. 20 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE, KURIŲ KADASTRO NR. 0101/0012:8 IR 0101/0012:345, INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. vasario   17 d.   Nr. A30-356/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano tvirtinimo“, ir sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 20 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 30-2412 „Dėl sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 20 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0012:8 ir Nr. 0101/0012:345, inicijavimo pagrindu: nekeičiant sklypų paskirties ir naudojimo būdo sujungti du sklypus į vieną, nustatyti užstatymo tankį, intensyvumą, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama). SMILGŲ g.PROGRAMA

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut