Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sprendinius sklype J. Rutkausko g. 2 (kadastro Nr. 0101/0030:77) ir gretimoje teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE T. NARBUTO GATVĖS TĘSINIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 23 IR GRETIMOS TERITORIJOS

(J. RUTKAUSKO G. 2) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. sausio   17 d.   Nr. A30-101/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu  Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.3 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu
    Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056185, buvęs Nr. 481) sklypo Nr. 23 ir gretimos teritorijos (J. Rutkausko g. 2, kadastro Nr. 0101/0030:77, schema pridedama) schema+pridedama-1 sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės sklypo ribas, nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, suformuotam sklypui palikti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliuoju planu nustatytą užstatymo aukštį, tankį ir intensyvumą, nustatyti statybos zoną bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

programa+pasirašyta

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut