Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE TELŠIŲ G. 17 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE TELŠIŲ G. 17 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. gruodžio  3  d.   Nr. A30-3220/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-1494 „Dėl teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Telšių g. 17 (kadastro Nr. 0101/0071:455) inicijavimo pagrindu: pakeisti naudojimo būdus iš gyvenamosios teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, nustatyti privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama)                                                                                                        TELŠIŲ+PROGRAMA
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut