Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinius sklype Butrimonių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0071:523)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE TYZENHAUZŲ IR JOTVINGIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIUS SKLYPE BUTRIMONIŲ G. 33 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. liepos  23   d.   Nr. A30-1997/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1709 „Dėl teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimo, patvirtinto 2019 m. rugpjūčio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2081/19 „Dėl teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sklypo Nr. 9 sprendinius sklype Butrimonių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0071:523): nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo pakeisti detaliojo plano koregavimu nustatytą užstatymo tipą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Planavimo+darbų+programa-1

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut