Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinius sklype Perlojos g. 23

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE TYZENHAUZŲ IR JOTVINGIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE PERLOJOS G. 23 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. lapkričio  27   d.   Nr. A30-3135/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1709 „Dėl teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Perlojos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0071:100): nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo pakeisti detaliuoju planu numatytą sklypo ribų keitimą (nenumatant sklypo ribų keitimo) ir pagrindinius naudojimo reglamentus bei nustatyti kitus pagrindinius ir papildomus naudojimo reglamentus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Planavimo+darbų+programa

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut