Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Žirnių g. 13 detaliojo plano sprendinius sklype Ilgalaukio g. 29

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE ŽIRNIŲ G. 13

DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE ILGALAUKIO G. 29

 

2020 m. balandžio   14  d.   Nr. A30-805/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 7 d. Nr. 1-896 sprendimu „Dėl teritorijos prie Žirnių g. 13 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Žirnių g. 13 detaliojo plano (registro Nr. T00060117) Naujininkų seniūnijoje sprendinių koregavimą: pakeisti sklype Nr. 1 (kadastro        Nr. 0101/0071:574) Ilgalaukio g. 29 nustatytą leistiną statinio aukštį nuo 16 m (altitudė  217 m) iki 25 m (altitudė 226 m) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos prie Žirnių g. 13 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ilgalaukio g. 29.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: visuomeninės paskirties teritorijų 0,8472 ha sklypas Ilgalaukio g. 29 (kadastro Nr. 0101/0071:574), Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: Vilniaus musulmonų sunitų religinė bendruomenė (įm. kodas 192092980) Smolensko g. 19, Vilnius, tel. 8 5-2757475, el. p. beganskas@gmail.com, Vilnius.
 5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: Vilniaus musulmonų sunitų religinės bendruomenės pirmininko A. Begansko 2020-01-06 prašymas (2020-01-13, reg. Nr. A50-1233/20).
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 7 d. Nr. 1-896 sprendimu „Dėl teritorijos prie Žirnių g. 13 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Žirnių g. 13 detaliojo plano (registro Nr. T00060117) Naujininkų seniūnijoje sprendinių koregavimą: pakeisti sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0071:574) Ilgalaukio g. 29 nustatytą leistiną statinio aukštį nuo 16 m (altitudė 217 m) iki 25 m (altitudė 226 m) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

 

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754